Hélène Laporte Grabovoï, enseignante Grigori Grabovoi